Capacity Development Management Information System

The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program.
Learn more about us

Nepal

सन्चालित कार्यक्रम
1246
जम्मा दर्ता श्रोत व्यक्ति
1310

Events

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

06Sep 2078

GESI audit of khatyad, Mugu

लैससास परीक्षणलाई स्थानीयकरण गरी लक्षित समुदायको वित्तीय श्रोतमा पहुँच अभिबृद्धि गर्नु पर्दछ।यस कार्यका लागि सम्बध्द सरकारी निकायहरु, सरोकारवाला संघ संस्थाहरु, नीजि क्षेत्र लगायतको सहभागितामा महिला लगायत लक्षित वर्ग तथा समुदायको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्दछ।साथै स्थानीय तहको विकास प्रक्रियामा त्यस्ता व्यक्ति तथा समुदायको निर्णायक तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ। उदेश्यहरु १. नेपालको संविधान, ऐन, नियम तथा कार्यविधि लगायतका कानुनमा व्यवस्था भएका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि प्रावधानहरुको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने, २. स्थानीय तहको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण दिग्दर्शन २०७८ को आधारमा परीक्षण गरि कार्ययोजना निर्माण गर्ने, ३. श्रोतको बाडफाँडमा महिला तथा सिमान्तकृत बर्गको आवश्यकता सम्वोधन भए नभएको विश्लेषण गर्ने ।

Khatyad Gaunpalika, Mugu, Province Karnali
दरखास्तView Details
24Sep 2079

GESI Audit Guras, Dailekh

Gurans Gaunpalika, Dailekh, Province Karnali
दरखास्तView Details
17Sep 2078

GESI audit of Naumule, Dailekh

लैससास परीक्षणलाई स्थानीयकरण गरी लक्षित समुदायको वित्तीय श्रोतमा पहुँच अभिबृद्धि गर्नु पर्दछ।यस कार्यका लागि सम्बध्द सरकारी निकायहरु, सरोकारवाला संघ संस्थाहरु, नीजि क्षेत्र लगायतको सहभागितामा महिला लगायत लक्षित वर्ग तथा समुदायको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्दछ।साथै स्थानीय तहको विकास प्रक्रियामा त्यस्ता व्यक्ति तथा समुदायको निर्णायक तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ। उदेश्यहरु १. नेपालको संविधान, ऐन, नियम तथा कार्यविधि लगायतका कानुनमा व्यवस्था भएका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि प्रावधानहरुको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने, २. स्थानीय तहको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण दिग्दर्शन २०७८ को आधारमा परीक्षण गरि कार्ययोजना निर्माण गर्ने, ३. श्रोतको बाडफाँडमा महिला तथा सिमान्तकृत बर्गको आवश्यकता सम्वोधन भए नभएको विश्लेषण गर्ने ।

Naumule Gaunpalika, Dailekh, Province Karnali
दरखास्तView Details
07Sep 2078

GESI audit aathbis municipality, dailekh

लैससास परीक्षणलाई स्थानीयकरण गरी लक्षित समुदायको वित्तीय श्रोतमा पहुँच अभिबृद्धि गर्नु पर्दछ।यस कार्यका लागि सम्बध्द सरकारी निकायहरु, सरोकारवाला संघ संस्थाहरु, नीजि क्षेत्र लगायतको सहभागितामा महिला लगायत लक्षित वर्ग तथा समुदायको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्दछ।साथै स्थानीय तहको विकास प्रक्रियामा त्यस्ता व्यक्ति तथा समुदायको निर्णायक तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ। उदेश्यहरु १. नेपालको संविधान, ऐन, नियम तथा कार्यविधि लगायतका कानुनमा व्यवस्था भएका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि प्रावधानहरुको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने, २. स्थानीय तहको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण दिग्दर्शन २०७८ को आधारमा परीक्षण गरि कार्ययोजना निर्माण गर्ने, ३. श्रोतको बाडफाँडमा महिला तथा सिमान्तकृत बर्गको आवश्यकता सम्वोधन भए नभएको विश्लेषण गर्ने ।

Aathabis Nagarpalika, Dailekh, Province Karnali
दरखास्तView Details

No any ongoing events available. Please check back Later.

05May 2022

GRB Orientation

Provincial Center for Good Governance (PCGG), Lumbini Province organized a two-days orientation on gender-responsive budgeting in Susta RM of Lumbini Province. The participants of the orientation were elected representatives and government officials of the Palika. The GRB orientation's main objective was to enhance Palika's capacity to mainstream it in its plan, budget, implementation, and monitoring process and increase the portion of GRB in Palika.

Susta Gaunpalika, Parasi, Province Lumbini
View Details
05May 2022

GRB Orientation

Provincial Center for Good Governance (PCGG), Lumbini Province organized a two-days orientation on gender-responsive budgeting in Sainamaina Municipality of Lumbini Province. The participants of the orientation were elected representatives and government officials of the Palika. The GRB orientation's main objective was to enhance Palika's capacity to mainstream it in its plan, budget, implementation, and monitoring process and increase the portion of GRB in Palika.

Sainamaina Nagarpalika, Rupandehi, Province Lumbini
View Details
05May 2022

GRB Orientation

Provincial Center for Good Governance (PCGG), Lumbini Province organized a two-days orientation on gender-responsive budgeting in Mayadevi RM of Lumbini Province. The participants of the orientation were elected representatives and government officials of the Palika. The GRB orientation's main objective was to enhance Palika's capacity to mainstream it in its plan, budget, implementation, and monitoring process and increase the portion of GRB in Palika.

Mayadevi Gaunpalika, Rupandehi, Province Lumbini
View Details
05May 2022

GRB Orientation

Provincial Center for Good Governance (PCGG), Lumbini Province organized a two-days orientation on gender-responsive budgeting in Butwal Seb-metro of Lumbini Province. The participants of the orientation were elected representatives and government officials of the Palika. The GRB orientation's main objective was to enhance Palika's capacity to mainstream it in its plan, budget, implementation, and monitoring process and increase the portion of GRB in Palika.

Butwal Upamahanagarpalika, Rupandehi, Province Lumbini
View Details
\...

Learning Materials

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

२.२ योजना के हो योजनाका चरणमा स्था सरकारको भूमिका.pdf

Download

प्रदेश सचिवालय कर्मचारी.pdf

Download

विषय वस्तुको खाका.pdf

Download

Pre Test.pdf

Download

स्वयंसेवक आवेदन फारम.docx

Download

LISA Guideline 2077.pdf

Download

e-Governance in Nepal in the context of Intergovernmental coordination.pdf

Download

LISA Guideline- List of Indicators Options and MoV.pdf

Download

CDMIS _ Manual.pdf

Download

Blogs and Articles

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

  5 February, 2021

Nagesh Badu

post event, reflection, feedback, sudurpaschim, ict

A Quick reflection on session delivered inICT training conducted for provincial IT staffs of Sudurpaschim

The participants were very eager to learn, however most of them seem to lack basics of ICT. Probably due to adjustment (samayojan) some offices have new staffs or staffs with non technical background, therefore PLGSP/ PCGG needs to plan and work on strengthening capacity of these IT staffs. Efficient IT staffs at provincial and local government will for sure improve internal efficiency of office and thier service delivery.

Read more >>

Alliance Partners

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

FAQs

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

 What is the role of CDMIS ?
The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program. The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program.
 How can a person enroll in CDMIS training program?
The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program. The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program.
 How can a resource person enlist himself in CDMIS ?
The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program. The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program.

Contact Us

We would love to hear from you.

© 2022  All rights reserved by PLGSP | Developed and Powered by Idea Breed IT Solution Pvt. Ltd.